مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آشنایی با پژوهشگر

سید سجاد ایزدهی؛  مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛  خارج فقه و اصول (سطح چهار)؛ کارشناسی ارشد مدرسی الهیات و معارف اسلامی.

آثار و تألیفات

 کتاب:
          ۱.          حکومت و مشروعیت، کانون اندیشه جوان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ش؛
         ۲.         اندیشه سیاسی صاحب جواهر، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش؛
         ۳.        اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش؛
         ۴.         نظام سیاسی و دولت مطلوب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶ش؛
         ۵.         نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش؛
         ۶.         فقه سیاسی امام خمینی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰ش؛
    ۷.    مبانی فقهی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت از دیدگاه امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰ش؛
         ۸.        نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲ش؛
         ۹.         مصلحت در فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳ش؛
    ۱۰.   قطع و پیوند اعضاء، با تأکید بر دیدگاه‌های امام خمینی، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش؛
         ۱۱.         حکومت دینی، چرا، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۳ش؛
   ۱۲.   الرقابة علی السلطة فی الفقه السیاسی، ترجمه رضا شمس الدین؛ لبنان، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی؛
       ۱۳.       آفاق الفکر السیاسی لصاحب الجواهر، ترجمه احمد ابوزید؛ قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۴۳۳ق؛
    ۱۴.   السیاسة الشعبیة الدینیة، نویسندگان، منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی، ترجمه حسن خلیل، بیروت، دار المعارف الحکمیة، ۲۰۱۴م؛
   ۱۵.   رهبر و رهبری، سید سجاد ایزدهی، ملک افضلی و شاکرین، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۱ش؛
        ۱۶.       مشارکت سیاسی در فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در دست انتشار؛
       ۱۷.       بصیرت سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان، در دست انتشار؛
       ۱۸.       فعالیت سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان، در دست انتشار.
  مقالات
          ۱.          ماهیت فقه سیاسی، مجله علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره ۴۴؛
         ۲.         آزادی و الزامات آن در فقه شیعه، مجله علمی پژوهشی انقلاب اسلامی شماره ۳۲؛
         ۳.        ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره ۶۰؛
    ۴.    نظم‌های سیاسی و ظرفیّت سنجی آن‌ها در خصوص مشارکت سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره ۶۶؛
         ۵.         موانع و عوامل تحول در فقه سیاسی، مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی، شماره ۴۹؛
         ۶.         پیرامون فقه سیاسی، مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی، شماره ۵۶؛
         ۷.        تصدی‌گری زنان در عرصه‌های عمومی، مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی، شماره ۶۸؛
         ۸.        ضوابط مصلحت در فقه سیاسی، مجله عملی پژوهشی سیاست متعالی، شماره ۱؛
         ۹.         مردم‌سالاری دینی مقوله‌ای بسیط یا مرکّب، مجله علمی پژوهشی معرفت سیاسی، شماره ۱۳؛
        ۱۰.        نظارت بر قدرت (مبانی، مبادی و ادله)، مجله فقه، شماره، ۵۴؛
         ۱۱.         چیستی نوگرایی در فقه شیعه، مجله کتاب نقد، شماره ۵۴؛
        ۱۲.        امام خمینی و مسأله تحدید قدرت سیاسی، مجله کتاب نقد، شماره‌های ۵۹ و ۶۰؛
       ۱۳.       امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه، مجله کتاب نقد، شماره‌های ۶۱ و ۶۲؛
        ۱۴.        مکاتب، گفتمان و پارادایم فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌ﷲ خامنه‌ای، فصلنامه حصون، زمستان۱۳۸۵ش؛
        ۱۵.       ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت، مجله پگاه حوزه، شماره ۶۷؛
        ۱۶.       کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، خردنامه همشهری، ۱۳۸۹ش؛
       ۱۷.       حقوق بشر اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌ﷲ خامنه‌ای،  مجله سپهر سیاست؛
   ۱۸.   مردم سالاری دینی، نظریه‌ای برتر از مردم سالاری و دینی،  مؤسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۸۳ش؛
        ۱۹.       نراقی و علل پیدایش نظریه ولایت فقیه،  مجموعه آثار کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی، ۱۳۸۴ش؛
   ۲۰.   مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع)، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، بوستان کتاب، ۱۳۸۴ش؛
   ۲۱.   امام خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت، همایش امام خمینی و کرامت انسانی(نشر در مجموعه مقالات)، ۱۳۸۵ش؛
   ۲۲.   مشروعیت قیام امام حسین(ع)، مجموعه مقالات «نهضت عاشورا، جستارهای کلامی، سیاسی و فقهی»، ۱۳۸۷ش؛
   ۲۳.   نگرشی به فقه سیاسی علامه شرف الدین، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی شرف الدین، ۱۳۸۶ش؛
   ۲۴.   نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی (نشر در مجموعه مقالات)، ۱۳۸۸ش؛
   ۲۵.   قبض و بسطی در دیدگاه روحانیت نسبت به نظام سیاسی، همایش روحانیت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نشر در مجموعه مقالات)، ۱۳۸۸ش؛
   ۲۶.   نظارت در اصلاح الگوی مصرف، همایش اصلاح الگوی مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی(نشر در مجموعه مقالات)، ۱۳۸۸ش؛
      ۲۷.      اندیشه سیاسی صاحب جواهر، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج۸؛
       ۲۸.      اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج۸.
 

روایات سیاسی غرر الحکم

در مجامع روایی شیعه، روایاتی وجود دارد که به امور سیاسی عنایت داشته یا در عرصه مدیریت امور سیاسی، کاربرد دارد؛ بلکه روایاتی وجود دارد که از سوی حضرت علی(ع) به‌عنوان حاکم اسلامی در راستای اموری چون: «هدایت و تدبیر جامعه»، «ارائه دیدگاه‌های شریعت درخصوص ارکان و مؤلفه‌های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عواملی که در زوال و بقای حکومت دینی، مؤثر هستند»، ارائه شده‌اند. این تحقیق درصد است با گزینش روایات عرصه سیاست از کتاب غرر الحکم و با دسته‌بندی و ایجاد نظام منطقی برای این روایات، نظامی از روایات تخصّصی گستره سیاست را به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی ارائه نماید.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید