مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
آیت‌الله حاج‌میرزا حسن‌آقا مجتهد تبریزی در میان جمعی از شاگردان و مریدان
→ بازگشت به «آیت‌الله حاج میرزا حسن‌آقا مجتهد؛ مجتهدی عالی‌مقام و مجاهدی شجاع»