ترامپ، برجام را پاره کرد؛ اما «فقیه» آن را آتش نزد!

اشاره: متن حاضر لزوماً به‌معنای دیدگاه مباحثات نیست.