به همت انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری کارگروه جامعه‌شناسی ایران، کارگروه مسایل اجتماعی ایران و کارگروه فلسفه و علوم اجتماعی، با حضور دکتر رحیم محمدی (جامعه‌شناسی به مثابه معرفتی پسافلسفی) و دکتر احمد بخارایی (ضعف فلسفی در جامعه‌شناسی ایران به مثابه یک مسأله) برگزار می‌شود.

این نشست یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۹ در محل سالن جلسات انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی تهران، نیم‌طبقه اول برگزار می‌شود.

پاسخ دهید