از نگاه دوربین؛

برخی از مراجع و علمای ساکن در قم، تابستان امسال نیز به شهرهای مختلف سفر کردند.

پاسخ دهید