مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

همزمان با سالروز رحلت مرحوم شیخ جعفر بن خضر مالک، لوح فشرده مجموعه آثار “آل کاشف الغطا” به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مشارکت مؤسسه علمی کاشف الغطاء تولید شد. ادامه