مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در دیدار آیت الله شبیری با طلاب مدرسه علمیه امام باقر مطرح شد؛

آیت الله شبیری فرمودند: آقایان بدانند در اثر مباحثه و مذاکره با هم است که مطلب پخته می‌شود. مذاکره علمی همان درسی که خواندید را تکرار و مطلب را خوب هضم کنید که اگر خوب هضم شد، مشابه آن مسائل را با هم طرح کنید و اگر مشابه را هم حل کردید و یکی دو مرتبه که مشابهات حل شد، روح اجتهاد در شخص زنده می‌شود. ادامه