مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

این اقدام که حمایت صریح از یک نشریه هتاک به پیامبر مکرم اسلام است، با هیچ یک از چارچوب‌های اعتقادی حاکم بر فضای کشور سازگار نیست و معلوم نیست چرا یک نشریه مدعی رعایت اصول حرفه‌ای، در چنین ابعادی، اصول مسلم قبح توهین به پیامبر اسلام را زیر سوال برده است. ادامه 

مردمی که با شنیدن خواب و کرامت، داخل دین می‌شوند، با شنیدن خواب و کرامتی دیگر از آن خارج می‌شوند؛ زیرا هدایت این افراد نه بر پایه عقل و شعور و معرفت بوده است و نه بر پایه کشف و شهود شخصی، بلکه بر اساس شنیده‌هایی بوده که هم در اصل آن شک وجود دارد، و هم در تفسیر محتوای آن خطای فراوانی رخ می‌دهد. حال اگر مذاق مردم با خواب و کرامت بسته شود، مجال برای فریب‌کاران و شیادانی فراهم شده که می‌خواهند مردم را از صراط مستقیم هدایت الهی دور سازند. ادامه