مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست علمی «مهدویت، آسیب‌ها و امیدها»؛

توجه و دغدغه ما نسبت به آسیب‌های مهدویت، نشان دهنده نگرانی این مطلب است که این مسئله ذهن جوانان و منتظران را به خود درگیر نموده است و اگر جلوی آن گرفته نشود، رو به گسترش است. حتی اگر یک نفر گرفتار این جریانات انحرافی شود، ما نگران خطرات و یاس و ناامیدی که این جریان ایجاد می‌کند هستیم. ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمانان، کاشتن بذر نفاق و دو دستگی، سوء استفاده‌های مالی، بهره برداری‌های سیاسی و اجتماعی و… ادامه