توقع می‌رفت در این اثر به مسایلی همچون کانال‌های ارتباطی مقلدان با مراجع، روش ارتباطات اقتصادی مقلدان و مراجع و تأثیرات این ارتباطات بر موضع‌گیری‌های مراجع، شکل ارتباط مقلّدان با مجتهدان در تصمیمات کلان سیاسی مانند مشروطه و ارتباط قومیت مقلدین با قومیت مراجع تقلید پرداخته شود؛ در حالی‌که به این‌گونه مباحث توجهی نشده است. ⬿

در موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها به شدت جای خالی فضلای حوزوی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به مسائل اجتماعی جهت تبیین دقیق موضوع خالی است و ضروری است پیش از آنکه فرصت طلبان با استفاده از توان رسانه ای و .. خود یک بحران اجتماعی را خلق کنند، موضوع با اقناع جامعه و اخذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود به نتیجه مناسبی برسد. ⬿