مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مؤسسۀ علمی – فرهنگی سدید، نخستین دوره آموزش مجازی خود را با عنوان «درآمدی بر نظام‌سازی انقلاب اسلامی از منظر دانش حقوق عمومی و فقه حکومتی»، با محوریت تعریف و ماهیت نظام‌سازی و جایگاه حقوق عمومی و فقه در ساخت نظام … ادامه 

از این منظر بدون تردید مرور ادبیات نظری و پیشینه تلاشهایی که در زمینه مدلها و نظریاتی که در رشد معنوی در هر دو حوزه الاهیاتی و روانشناختی در غرب صورت گرفته می تواند گامی آغازین برای مدل پردازی اسلامی در … ادامه 

بررسی فقهی – حقوقی

فقه به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی، در پی این است که میراث فرهنگی را از حیث احکام شرعی مورد مداقه قرار دهد و ابعاد حقوقی آن را از دیدگاه شرع بسنجد. بر اساس فقه موجود که به فقه فردی شهرت یافته، مالکان میراث فرهنگی اختیار تام دارند تا آن‌گونه که می‌خواهند، در اموال خویش تصرف‌ کنند؛ می‌توانند به تخریب بنایی تاریخی بپردازند و بر جای آن برج بسازند یا اثری کهن را در بازارهای اروپایی و آمریکایی بفروشند. ادامه 

گفت و گو با آیت الله دین پرور

علامه امینی می‌گفتند زمانی که مشغول تألیف الغدیر بودم نیاز به یک کتاب خطی قدیمی پیدا کردم؛ هرجا گشتم پیدا نکردم. متوسل به حضرت امیر(ع) شدم؛ از حرم بیرون که آمدم دیدم یک دست‌فروشی بساط خود را پهن کرده است؛ چاقو و ناخن‌گیر و یک کتاب هم آن‌جا گذاشته است؛ برداشتم دیدم همان کتاب است. ادامه