مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حوزه علمیه و خبرگان (۲)

تفکیک بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای خبرگان از سایر شرایط نمایندگی از جمله صلاحیت سیاسی اقدامی بود که اگرچه دیرهنگام اما باعث برطرف شدن بسیاری از شبهات و ایرادات در خصوص بررسی شرایط کاندیداهای خبرگان می‌شود. ادامه