مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
منش سیاسی میرزا هاشم آملی (۲)

اگرچه میرزا هاشم روابط حسنه‌ای با امام خمینی داشت و از سر مِهر با ایشان برخورد می‌کرد؛ اما برخی یاران امام، میرزا هاشم را به عدم همراهی با انقلاب متهم می‌کردند و علیه وی برمی‌آشفتند. هرچند منش سیاسی آیت‌الله آملی در اوج فعالیت‌های انقلابی هم چندان تند و آتشین نبوده است؛ به‌گونه‌ای که ساواک چندان حساسیتی بر روی ایشان نشان نمی‌داده است؛ اما وی به امام خمینی علاقه داشت و با این‌که خود مرجع تقلید بود، گفته بود فرزندان من همه مقلد امام خمینی هستند. ادامه