مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بحث فقه حکومتی اگرچه پیشنیه و سابقۀ نسبتاً خوبی در مباحث فقهی ما دارد، اما نسبت به نیاز امروز جامعه، احتیاج به تنقیح بیشتری دارد، به ویژه آنکه بعد از پیروزی انقلاب با مسائل پیچیده‌ای مواجه شده ایم. ادامه