مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی مطالعات تمدن اسلامی (دفتر اصفهان) در نظر دارد دوره آموزشی فشرده‌اي با عنوان «مطالعات تمدنی» برگزار كند تا از سويی به ترويج گفتمان تمدن اسلامی و تحول در علوم انسانی بپردازد و از سوی ديگر، نيروهايی … ادامه 

اين نشست علمی ـ كه به سفارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود ـ پيش‌نشست همايش بين‌المللی قرآن و امام خمينی(ره) است و با هدف دانش‌افزايی پژوهش‌گران و دانشجويان … ادامه