مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

گاه برای رسیدن به درک کامل‌تری از پدیده‌ها، بررسی کارکردهای اجتماعی آن بیش از رویکرد‌های تاریخی و جوهری، مثمرثمر دیده‌ می‌شود؛ تا آن‌جا که از رهگذر این شیوه پرداخت می‌توان به درک بهتر و کامل‌تری از آن پدیده رسید. از … ادامه