مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده/

سوگمندانه باید گفت نگاهی دقیق به مسائل پیش‌آمده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد شاگردان استاد از روی دلسوزی برای خط امام و آینده نظام اجازه دادند مصالح درون‌حوزوی شدیدا تهدید شود و به عبارت دیگر امر اجتهاد از جهات گوناگون به ابتذال کشیده شود. ادامه