مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
کرسی نقد علمی

یکی از چالش‌های هرمنوتیک فلسفی به‌معنای خاص (رهاورد نظری هایدگر و گادامر درباره‌ی «فهم» و شرایط وجودی حصول آن) با علم اصول این است که فرایند فهم و تفسیر متن از نظر عالمان اصولی، فرایند «کشف معنا» و درک «مراد جدّی مؤلف» است؛ حال آن‌که از منظر هرمنوتیک فلسفی، معنای متن در فرایند تفسیر و قرائت متن، ظهور پیدا می‌کند. ادامه