مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نوآوری تحقیق این است که اولاً تصحیح جدیدی از کتاب لهوف ارائه می‌شود که با چاپ‌های پیشین آن متفاوت است؛ ثانیاً سعی شده تا منابعی که سید بن طاووس در لهوف از آن‌ها استفاده کرده، یافته و بررسی شود؛ در این ارتباط حدود ۷۵ نسخه خطی مورد بررسی قرار گرفته و مقایساتی نیز بین آن‌ها صورت پذیرفته است. ادامه 

مهم‌ترین تفاوت سود و بهره در این است که سود در آغاز فعالیت اقتصادی معلوم نیست؛ بلکه عامل و صاحب سرمایه با توجه به وضعیت موجود، منفعت غیرثابتی را پیش بینی می‌کند و پس از پایان فعالیت، سود و مقدار آن یا سود نکردن، قطعی خواهد شد. ولی بهره، اجرت و مبلغ معینی است که متقاضی سرمایه، به پرداخت آن به صاحب سرمایه در زمان دریافت آن متعهد می‌شود. ادامه