مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
روحانی شیعه‌ی ایرانی

گمان نمی‌کنم در لبنان کسی به اندازه من نماد و سمبل اتحاد در کشور باشد؛ زیرا من علاوه بر تماس‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی خود با تمام فرق موجود در لبنان و روابط گسترده‌ای که با آن‌ها دارم، به جایی رسیدم که سه سال پیش در کلیسای کبوشین، خطبه موعظه روزه را خواندم و هیچ‌کس در دنیا به این حد نرسیده است. درست مانند این است که یک روحانی مسیحی خطبه نماز جمعه را بخواند. بنابراین من نماد وحدت ملی بودم. از این رو توطئه مستقیم مرا هدف قرار داده است. ادامه 

این پروژه به‌دنبال پاسخگویی به این پرسشِ فلسفی جدی و مهم است که چرا باید اخلاقی بود؟ اشاعره معتقدند چون خداوند امر فرموده اخلاقی باشید، باید اخلاقی‌زیست کنیم. کانت در پاسخ به این پرسش می‌گوید: انسانیت و هویت انسان وابسته به اخلاقی‌بودن اوست؛ اگر انسان اخلاقی نباشد، هیچ چیز نیست. ادامه