مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سيد هادی علوی از راه پرورش و فروش شترمرغ امرار معاش می‌كند و برای ۵ نفر هم اشتغالزایی كرده است. او معتقد است اگر مثل مردم عرق نريزد و به زحمت نيفتد، شباهتی به آنان نخواهد داشت. ادامه