مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آقایان بهشتی و‌ اردبیلی جلسات اسلام‌شناسی داشتند و سی عنوان مهم استخراج کرده بودند. به من هم دادند و چیزهایی نوشتم. از جمله این بود که آیا قضایای احکام شرع به تعبیر آقای نائینی حقیقی هستند یا موسمی؟ شکی نیست که برخی قضایای شرعی موسمی هستند و از خود روایات یا تناسب حکم و موضوع می‌شود فهمید که دیگر آن حکم بر این موضوع مترتب نمی‌شود؛ ولی در بقیه موارد، حقیقی هستند. ادامه 

مرحوم آیت‌الله سیدرضا برقعی مدرس درباره‌ی آیت‌الله مجتبی تهرانی:

آقا مجتبی تهرانی از نظر علمی واقعاً در حد بالایی بود؛ اما اهل خودنمایی و ایجاد تنش نبود. بعد از انقلاب هم با این‌که به امام معتقد بود، سعی می‌کرد به کار طلبگی و حوزوی اکتفا کند و خود را درگیر مسایل سیاسی و اجرایی نکند و وجهه‌ی مردمی روحانیت را حفظ نماید. فایده‌ی فعالیت‌های احساساتی سیاسی در قیاس با فعالیت‌های طلبگی بسیار کم و هزینه‌اش زیاد است. ادامه