مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه‌ سالگرد تأسیس حوزه‌ علمیه‌ی قم

از تأکیدات آیت‌الله حائری این بود که اداره حوزه باید زیر نظر یک نفر باشد و دیگران در هر مقام علمی، به او یاری برسانند؛ رمز توفیق وی نیز در اداره حوزه، همین بود. البته علمای بزرگ هم بسیار با او هماهنگ بودند و به مدیریت و تدبیرهای او، خالصانه گردن نهادند/سال ورود آیت‌الله حائری به قم مصادف بود با به سلطنت رسیدن رضاشاه؛ مسأله‌ای که موجبات مقابله شدید نهاد حوزه (مرکز رهبری دینی) و نهاد دولت (مرکز قدرت و تصمیم‌گیری اجرایی) را فراهم ساخت. ادامه