مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در آستانه انتخاب اعضای دور جدید

حوزه‌ علمیه پیش از انقلاب ساختاری کاملاً سنتی و به‌دور از هرگونه سازوکارهای اداری منظم داشت. پس از انقلاب براساس اقتضائات و نیازهای روز، مسأله نظام‌مند شدن ساختار حوزه‌ علمیه مطرح شد. از سوی دیگر بررسی وضعیت فعلی حوزه نشان می‌دهد دغدغه تأکید بر مبانی سنتی در حوزه بی‌راه نبوده و هرچه میگذرد، افت تحصیلی طلاب بیش‌تر مورد توجه مراجع و حتی مدیران حوزوی قرار می‌گیرد. اما طرفداران هردورویکرد اتفاق نظر دارند که نظام‌مند شدن حوزه باید براساس هنجارها و نیازهای خود حوزه صورت گیرد و نه تقلید از الگوهای بیرونی مانند دانشگاه. ادامه