مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تلاشی دیگر برای آشتی دانش نوین و دین

تامس دیکسون – از استادان تاریخ فلسفه، دین و علم در بریتانیا – در اثر کوتاهش با عنوان «علم و دین؛ مقدمه‌ای کوتاه» می‌نویسد: «درواقع محکومیت گالیله نه به‌سبب تلاش او برای فهم جهان طبیعی از راه مشاهده و استدلال، بلکه بیش‌تر به‌سبب نافرمانی او از کلیسا بود. برآورد غلط گالیله از رابطه‌اش با پاپ اوربانوس هشتم از منظر سیاسی همان‌قدر در سقوط او تأثیر داشت که زیاده‌روی او در تفسیر کتاب مقدس». از منظر دیکسون، گالیله قربانی یک بحران سیاسی و نیز بی‌تدبیری و تندروی خود شده بود و نهاد کلیسا از اساس با مطالعه ریاضیات، اخترشناسی و سایر علوم مخالفتی نداشت. ادامه