مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اولویت‌های مدیریت حوزه

جریان سیستمی و عملکرد مدیریت علمی حوزه برای ارتقای سیستم آموزشی و به‌روزکردن حوزه‌های علمیه، با تقلید از سیستم آموزش دانشگاهی – مثل ترمی‌شدن نظام آموزشی و شیوه‌های ارزشیابی دانشگاهی – باعث تضعیف روحیه‌ی حقیقت‌یابی و ارزش نفس‌الامری تفقه و تعلم و تنزل خصائص مؤثر و مهم آموزش سنتی – مانند مباحثه‌ی دروس، پیش‌مطالعه و پیش‌مباحثه – در بین طلاب گشته است. ادامه