مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
متن کامل مناظره حجج اسلام موسویان و رهدار (بخش اول)

موسویان: امام خمینی می‌فرمایند: «حکومتی که مبتنی بر رأی مردم نباشد، مشروعیت ندارد. فرض کنیم شاه خیلی فرد صادقی است؛ خیلی هم خدمتگزار است؛ حالا اگر مردم یک خدمتگزار را نخواستند باید چه‌کار کنند؟/رهدار: خواندن تکه‌ای از متن، از نگاه روشی غلط است؛ همان امام می‌گوید: اگر شما نمایندگان قاطبه‌ی ملت روزی در برابر اسلام بایستید، این پیرمرد که می‌بینید یک‌تنه در برابر شما خواهد ایستاد. ادامه