مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دوّم از معايب دموكراسى اين است كه رأى اكثريت، خواه حزبى باشد يا غيرحزبى، هميشه موافق مصلحت نيست؛ بلكه غالباً رأى اقليت‌ها – اگر وابسته نباشند – به صواب نزديك‌تر است؛ خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيش‌تر مورد اعتماد باشند؛ مثل اين‌كه در يك مسأله سياسى يا حقوقى، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اين‌كه در اقليّت مى‌باشند، مخالف اكثريت باشد. ادامه