هنوز از کلاس خارج نشده بودیم که استاد تشریف آوردند. با دیدن استاد احساس کردیم که حتماً خبر فوت همسر ایشان شایعه بوده؛ برای همین، موضوع را با خود ایشان در میان گذاشتیم؛ ولی ایشان خبر را تأیید کردند. پرسیدیم: پس استاد مراسم تشییع جنازه چه کار کردید؟ فرمودند: می‌خواستم درس را تعطیل کنم؛ چندصدنفر از طلبه‌های امام زمان(عج) درسشان یک روز تعطیل خواهد شد؛ به همین خاطر به خودم اجازه ندادم که به‌خاطر تشییع جنازه‌ی همسر من کلاس درس شما تعطیل شود. ⬿