مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه برگزاری کنگره «هم‌اندیشی و جشنواره خرقه تزویر»:

یکی از نعل‌های باژگون، همایش‌هایی است که در ضدیت با همایش‌های دیگر برگزار می‌گردند. با عنوان دفاع از بیت‌المال و حمله به ریخت‌وپاش‌های همایش سابق، عده‌ای به برپایی همایشی جدید اقدام و هزینه هنگفتی را به جامعه تحمیل می‌کنند. امید آن‌که مسئولین محترم دفتر تبلیغات با خواندن این رنج‌نامه در تصمیمشان تجدیدنظر کنند تا با برگزاری کنگره‌ای دیگر و حیف و میل پول‌های هنگفت، حقوق ماهانه کارکنان شریف دفتر به تأخیر نیفتد! ادامه