مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره انتشار مصاحبه با شیخ علی تهرانی

تمامی اعضای دفتر فرهنگی مفاخر خراسان سابقه‌ای طولانی در ارادت‌ورزی به امام و خدمت به نشر و ترویج افکار آن بزرگ مرد با قلم و عمل دارند و از همین‌رو با صراحت و شفافیت پوزش و عذرخواهی خود را از این عمل ناخواسته و پیش‌آمده، نخست به محضر روح بلندِ پیشوای آزاده و سازش‌ناپذیر قرن، حضرت روح‌الله تقدیم می‌دارد. ادامه