مباحثات/یادداشت وارده

در روزهای اخیر چند اتفاق جالب توجه در فضای حوزه علمیه رخ داد که از نگاهی متفاوت پیام مهمی دارد. – تعدادی از طلاب معترض به برنامه‌های مدیریتی حوزه علمیه اصفهان بازداشت شدند – درپی اعتراض برخی کانال‌های حوزوی به …