مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر سید علیرضا بهشتی:

نظامی که نتواند استمرار خودش را با تربیت نیروهای جدید و با تربیت امواج مختلف نیروی انسانی تضمین کند، باید مراقب خودش باشد؛ باید بداند مشکل دارد. این درس را از فعالیت‌های  شهید آیت‌الله بهشتی بگیریم. آقای بهشتی می‌دانست اگر قرار است جامعه‌ای شکل بگیرد، اصلاح شود و حرکت مستمر و پویا داشته باشد، نمی‌تواند متکی به فرد باشد. ادامه