نقد حجت‌الاسلام اکبری آهنگر بر مواضع اخیر حجت‌الاسلام بیابانی:

مواضع شیخ محمود حلبی از شهریور سال ۵۷ تغییر پیدا کرده و او که در طول پانزده سال نهضت اسلامی، نه تنها حتّی پای یک بیانیّه علیه رژیم پهلوی را امضاء ⬿