مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معرفی کتاب

در ارتباط با تاریخچه قواعد فقهی، مؤلف بر این نظر است که قواعد فقهی در مکتب امامیه مراحلی چند را سپری کرده و تمایز این مراحل بر اساس آغاز تلاشی جدید در هر مرحله است؛ به این معنا که شروع یک مرحله به‌معنای پایان یافتن مرحله قبل نیست. پایه‌گذاری قواعد فقه بنابر اعتقاد امامیه، ـ برخلاف اهل سنت ـ عصر وحی تا آغاز عصر غیبت را شامل می‌شود. پس از آن‌که قواعد فقهی در کتاب‌های فقهی مورد استناد قرار گرفت و به آن‌ها استدلال شد، با توجه به اهمیت به‌سزای آن‌ها رفته‌رفته فقیهان بر آن شدند تا این نگاه آلی را به نگاهی استقلالی تبدیل کنند. ادامه