مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اندیشه‌های شهید صدر

یکی از اشکالات تجربه‌گرایی این است که اگر فکر در حدود تجربه زندانی باشد و معارف مستقلی از آن در دست نداشته باشد، نمی‌تواند به عدم امکان وجود چیزی از اشیا به‌طور کلی حکم کند. ادامه