مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
در این صفحه از کتاب مورد بحث (جامعه‌شناسی۲) علم تجربی با فلسفه‌بافی، ضد دین معرفی می‌شود؛ به همراه این عکس‌های وحشتناک
→ بازگشت به «استاد رسول جعفریان: نفرت‌پراکنی نسبت به علوم جدید در ذهن دانش‌آموزان/فرهنگستان علوم با این رویه ول‌معطل است»