مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پاسخی به نقد مباحثات نسبت به استاد محمدرضا نائینی

به آقای اعرافی، مدیر محترم حوزه عرض می‌کنم که این قبیل نوشته‌جات نشان می‌دهد که اخلاق، ادب و رسم استادی و شاگردی در حوزه مرده است. ریش‌سفید در حوزه دیگر این روزها حرمتی ندارد. حریم‌هایی که امروز به راحتی در هم شکسته می‌شود، به راحتی به دست نیامده است. جناب استاد نائینی عزیز، ما را ببخشید ادامه