مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بعضی از فقهای معتمد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،به صراحت تهمت زدن به اهل بدعت را جایز دانسته‌اند. به عنوان نمونه محمد مومن‌قمی از فقهای شورای نگهبان تاکید دارد که حتی نسبت «زنا و لواط» دادن به اهل بدعت ادامه