مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به بهانه اتفاق جسارت به لباس روحانیت/

دیگر برای کسی پوشیده نیست که پدیده های اجتماعی اولا ذو ابعاد هستند و ثانیا ذوعوامل. به این معنا که یک پدیده در آنِ واحد هم بُعد سیاسی دارد و هم ابعاد اجتماعی و حتی اقصادی و البته عوامل متعددی … ادامه