مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارشی کوتاه از

از نکات قابل توجه دوره‌ی دوم مجلس خبرگان این بود که تقریباً مذاکرات و جلسات محرمانه باقی ماند. هاشمی در کتاب سازندگی و شکوفایی ذیل خاطرات سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۷۰ می‌نویسد: «شب میهمان رهبری بودم. بحثی در مورد تعیین قائم مقام رهبری بر اساس اظهارات آقای مشکینی در سخنان پیش از دستور خبرگان شد.» ادامه