مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
ادریس هانی اندیشمند مغربی:

قدرت‌‌های بزرگ می‌خواهند ما به پیشرفت فکر نکنیم و نقش حاشیه‌ای داشته باشیم. در مدرنیته نقش‌ها مشخص است؛ از نظر آن‌ها نقش کشورهای به اصطلاح جهان سوم، در حاشیه است؛ طرح نظریاتی مانند برخورد تمدن‌ها یا خاورمیانه بزرگ در همین راستاست. استفاده از داعش هم برای ترویج ناامیدی در این کشورهاست. ادامه