مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
برای اولین بار صورت گرفت؛

راهب اعظم این صومعه در خلال مراسم، حضور تشیع را به فال نیک گرفت و آینده‌ای روشن برای آن آرزو داشت که با تشویق بسیار گرم تمامی حضار همراه شد. ادامه