مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اهمیت نگاه کفار و اهل کتاب در مقوله «وهن دین»

استهزا و وهن با یکدیگر تفاوت دارند. استهزا به فاعل و قصد وی بازمی‌گردد و حتی امور صحیح و معقول را هم می‌توان به سخره گرفت؛ اما وهن مربوط به فعل است. یک فرد غیرمسلمان نسبت به نماز یا حج، احساس نفرت و اشمئزاز ندارد؛ حتی اگر آن را غیرمعقول فرض کند. ادامه