مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست علمی

دولت و ملت برای رسیدن به وضعیت هم‌دلی و هم‌زبانی، هرکدام باید لوازمی را رعایت کنند؛ یکی از استلزامات دولت در این زمینه، شفافیت است؛ یعنی آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دست‌رسی بودن آن برای همه. از استلزامات ملت هم می‌توان به مشارکت سیاسی اشاره کرد؛ یعنی شرکت در انتخابات و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز جامعه. ادامه