مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
شیخ شفیق جرادی

وقتي که از گفت‌وگو صحبت می‌کنيم، روشنفکران اين طوري برداشت می‌کنند که آن را در مقابل جنگ مطرح مي‌کنيم. ما به دو دلیل وارد گفت‌وگو مي‌شويم: اول اين‌که ما خواهان جنگ نيستيم؛ بلکه طرفدار وحدت بين دو طرف هستيم. دوم این‌که هرکاري بايد نتيجه‌ داشته باشد و بايد اين گفت‌وگوها را به نتيجه مطلوب برسانيم. اما شرط اساسي اين گفت‌وگوها، شکست تکفيري‌ها در جنگ نظامي است؛ تا آن‌ها را شکست ندهيم گفت‌وگو امکان‌پذير نخواهد بود. ادامه