مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در این واقعیت شکی نیست که فرهنگ شالوده و اساس هویت یک اجتماع است؛ به‌گونه‌ای که بی‌توجهی و کم‌توجهی به آن به‌منزله ظهور و بروز آسیب‌ها و مخاطراتی بس بزرگ برای کلیت جامعه است و از این بابت باید به … ادامه