مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله بوشهری در مراسم رونمایی از جدیدترین آثار پژوهشکده فقه و حقوق

به همان مقدار که نوشته خوب، تأثیر مثبت در جامعه دارد، نوشته بد نیز مخرب است. کتاب خوب را باید برای آن رونمایی گذاشت و تبلیغ کرد تا مطرح شود و مؤلف نیز احساس کند از او قدردانی می‌شود. پیش‌تر بنده معتقد بودم دفتر تبلیغات بیش‌تر کارهای تبلیغی انجام دهد؛ اما امروز مشاهده این حجم آثار پژوهشی – که بسیار ارزشمند نیز هست – نگاه ما را عوض کرد. ادامه