مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت و گو با آیت الله دین پرور

علامه امینی می‌گفتند زمانی که مشغول تألیف الغدیر بودم نیاز به یک کتاب خطی قدیمی پیدا کردم؛ هرجا گشتم پیدا نکردم. متوسل به حضرت امیر(ع) شدم؛ از حرم بیرون که آمدم دیدم یک دست‌فروشی بساط خود را پهن کرده است؛ چاقو و ناخن‌گیر و یک کتاب هم آن‌جا گذاشته است؛ برداشتم دیدم همان کتاب است. ادامه