مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارشی از یک دیدار در سال ۶۵

ایشان در این دیدار به سخن یکی از اساتید خود در قم که از مبارزه دست شسته بود اشاره کردند که باور داشت: «مبارزه‌ی شما انقلابیون با شاه موجب لجبازی او و سوق‌دادن جامعه به سمت فساد و فحشا شده است؛ اگر شما مبارزه نمی‌کردید و با او درنمی‌افتادید، احترام‌تان را نگه می‌داشت»! ادامه